آموزش تخصصی

این دوره تحت عنوان دوره انس با قرآن کریم، طی دو سال و در چهار ترم برگزار می شود وشامل دوره های ذیل است :

  • دوره انس زوج

  • دوره انس فرد

در این دوره ها دروس روخوانی و تجوید، حفظ موضوعی قرآن،مترجمی زبان قرآن، علوم قرآنی، مفردات قرآن، حدیث شناسی

تدبر در قرآن، اخلاق و تفسیر مقدماتی تدریس می شود. از شرایط مخاطبان این دوره داشتن مدرک دیپلم و لیسانس است.