دوره های قرآنی

 دوره های قرآنی شامل دوره های ذیل می باشد:

  • تربیت مربی دبستان

  •  تربیت مربی پیش دبستان

  •   معراج 

مخاطبان این دوره دارندگان مدرک سطح 2 حوزه و فوق لیسانس دانشگاهی می باشند.