حفظ قرآن

مدت این کلاسها 4 سال است. روش تدریس هفته ای سه صفحه است. در کلاس معنای آیه و گزیده ای از تفسیر و شان نزول آیه گفته می شود بعد از آن در منزل با نوار یا سی دی های قرآنی استاد منشاوی و یا استاد پرهیزگار کارمی شود. در کلاس اول همخوانی همان صفحات انجام می شود بعد پرسش می شود و هر نفر یک صفحه حفظ را کامل می خواند. بعد از هر جزء امتحان کتبی از همان جزء گرفته می شود. قابل توجه است که حفاظ از صوت استاد منشاوی  استفاده می کنند چون هم از نظر لحن عربی و هم از نظر رعایت نکات تجویدی بهتر است.

شروع کلاسها  در ترم جدید 

استاد: خانم میرصانع

حفظ جزء اول ودوم : یکشنبه 10:30-9    تاریخ 26/11/93

حفظ جزء هفتم و هشتم: یکشنبه  12-10:30   تاریخ 26/11/93