روانخوانی

هر جلسه شامل:

15 دقیقه آموزش نظری الفبای زبان عربی، آموزش صداها و حرکات ، آموزش حروف ناخوانا، اشباع ، وقف و اشاره به علامتگذاری مختلف در قرآنهای مختلف است.

15 دقیقه در اختیار اساتید جهت حضور و غیاب و مطرح نمودن مباحث اخلاقی

60 دقیقه کارورزی فردی بر روی کلمات قرآن و صحت قرائت سوره ها می باشد.