مکالمه عربی

مکالمه عربی شامل سه دوره تمهیدیه، متوسطه و عالی است. هر دوره شامل 4 ترم می باشد که مبتنی بر چهار مهارت ؛ استماع، محادثه، قرائت و کتابت می باشد که متناسب با سطح هر دوره است. در این دوره ها کتاب « صدی الحیاه » تدریس می شود. برای مهارت نوشتاری زبان آموز « کتاب معین فی الانشاء» از راجی الاسمر تدریس می شود. جهت  تقویت شنیداری متناسب با سطح هر دوره، کتاب، فیلم و فایلهای صوتی ارائه می شود. زبان آموز در هر جلسه برگزیده ای از مهمترین اخبار روزنامه های عربی را بیان می کند که این تمرین در یادگیری او تاثیر بسزایی دارد.

برنامه تدریس کلاسی:

10 دقیقه تجزیه و ترکیب آیات قرآنی

15 دقیقه پرسش از درس گذشته

50 دقیقه تدریس درس جدید

15 دقیقه بحث آزاد

30 دقیقه پیاده کردن فایل صوتی یا تصویری در روزهاس یکشنبه

30 دقیقه  کتاب معین فی الانشاء روزهای سه شنبه

شروع کلاسها در ترم جدید

استاد: خانم برزگر

مکالمه عربی ترم دوم : یکشنبه  و سه شنبه ها  ساعت 10-8  از تاریخ 93/10/30