Enter Title

احادیث قدسی

عنوان درس « اربعین حدیث موسوی » است که قرار است چهل حدیث قدسی را گردآوری نموده و ضمن بحث و بررسی علمی هر کدام، مراد

از آن کلام الهی از منظر اخلاقی و عرفانی مورد توجه قرار گیرد. شیوه ارائه مطالب کلاسی شامل گفتگوهای علمی میان استاد و دانشجویان

و ارائه تحقیقاتیکه دانشجویان از پیش ارائه داده اند می باشد. هدف از این درس جامه عمل پوشانیدن به این کلام پیغمبر(ص) است که

فرموده اند: « هر کس از امت من چهل حدیث حفظ نماید، خداوند او را فقیه و عالم مبعوث خواهد نمود.» احادیث ارائه شده در کلاس، پس از

تنظیم و ویرایش به صورت کتاب تدوین خواهد شد. نتیجه علمی گذراندن این واحد برای دانشجویان، تسلط بافتن بر احادیث  و شیوه بجث و

بررسی آنها و اشراف بر کلام الهی در قالب احادیث قدسی می باشد. کتابهای کمک درسی با توجه به مضمون هر حدیث متفاوت می باشد

گاه اخلاقی، گاه قرآنی و گاه عرفانی می باشد.